Honda VTX1300C Custom Performance Enhancement

 

KURYAKYN K9470 HI FIVE AIR CLEANER VTX1300

 

KURYAKYN K9431 HYPER FOR VTX1300

 

KURYAKYN K9407 PRO HYPER FOR VTX1300

 

KURYAKYN K9952 SKULL A/C KIT -VTX1300

!